Przejdź do treści
Ulubione 0
Koszyk 0
Home

Proces zakupu

Dostawy

a) Dostawa zakupionego towaru odbywa się na terenie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej. Realizowana jest na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
b) Dostawa Towarów odbywa się za pomocą przesyłki kurierskiej lub poprzez odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym właściciela sklepu www.podoexpert.pl. Koszty dostawy uzależnione są od rodzaju, wielkości oraz rozmiaru zamawianego towaru. Koszty dostawy są wskazywane w momencie składania Zamówienia.
Dostawa przesyłek o niestandardowych wymiarach jak na przykład meble podologiczne, fotele podologiczne, krzesła podologiczne, wózki do pedicure wymaga indywidualnego określenia kosztów. Kwota dostawy zostanie doliczona do wartości zamówienia po jego złożeniu po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem.
c) Podoexpert sp. z o.o. dostawę przesyłek realizuje za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą posiada podpisana umowę o świadczeniu usług. Dostawa odbywa się w oryginalnych opakowaniach i bez wad. Wysyłany towar każdorazowo przed zapakowaniem jest sprawdzany pod kątem jakości oraz zgodności ze złożonym zamówieniem.
d) Realizacja złożonego zamówienia następuje niezwłocznie. Termin dostawy na terenie Polski wynosi od 2 do 4 dni roboczych, licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. W wypadku gdy Klient zamawia towary sprowadzane z zagranicy na indywidualne zamówienie (np. fotele podologiczne, szafki podologiczne) Klient każdorazowo otrzymuje informację drogą telefoniczną o terminie realizacji złożonego zamówienia. W takim wypadku termin dostawy uzależniony jest w znacznej mierze od firmy wytwarzającej zamówiony towar. Podoexpert sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie powstałe z winy przewoźników czy spedytorów.
e) Klient tuż po otrzymaniu zamówienia powinien rozpakować paczkę w obecności kuriera. W pierwszej kolejności powinien sprawdzić kompletność oraz nienaruszalność opakowań produktów. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych opakowania lub produktu, które mogą wskazywać na szkody powstałe w trakcie transportu, Klient zobowiązany jest spisać tak zwany „Protokół szkody”. Wymieniony wyżej dokument powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem Klienta oraz kuriera dostarczającego paczkę. Prawidłowo wypełniony „Protokół szkody” stanowi jedną z podstaw do przyjęcia reklamacji. Protokół powinien być niezwłocznie przesłany do firmy Podoexpert sp. z o.o. w formie skanu na adres mailowy: info@podoexpert.pl.
f) Klient sklepu podoexpert.pl ma prawo wglądu do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pomocą linku umieszczonego na stronie głównej sklepu.
Istotne postanowienia Umowy sprzedaży Towarów są przekazywane Klientowi na podany podczas rejestracji adres mailowy oraz poprzez dołączenie do przesyłki wydruku faktury VAT bądź paragonu fiskalnego.

Płatności

a) Ceny wszystkich Towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Zamówienia polskie powinny być opłacane w polskiej walucie, zagraniczne natomiast muszą być opłacane w walucie Euro.
b) Sprzedający umożliwia uiszczenie opłaty za zamówienie:

a. przelewem na numer rachunku bankowego – mBank:
97 1140 2004 0000 3002 8391 3931

b. przelewem na rachunek prowadzony w Euro – mBank:
12 1140 2004 0000 3112 1997 5112

c. płatnością w systemie elektronicznym: Przelewy24 oraz PayU

d. kartą płatniczą – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

e. za pobraniem – Klient opłaca zamówienie podczas odbioru przesyłki. W przypadku gdy Klient nie odbierze złożonego zamówienia wysłanego „za pobraniem” sklep podoexpert.pl obciąży osobę kupującą, kosztami zwrotu przesyłki. Dodatkowo sklep zastrzega sobie prawo wysłania nowej przesyłki wyłącznie w przypadku dokonania przez Klienta zapłaty „z góry” na wymieniony wyżej rachunek bankowy. W wypadku rezygnacji z zaproponowanej formy rozliczenia, Klient ponosi koszty przesyłki nieodebranej oraz zwrotnej do nadawcy oraz wyraża zgodę na uiszczenie wskazanej przez sprzedającego należności. Brak wpłaty będzie wiązał się przekazaniem sprawy do postępowania windykacyjnego.

f. leasing – usługa świadczona przez firmę LeaseLink sp. z o.o.

g. płatność ratalna – usługa realizowana za pośrednictwem firmy Comfino, której właścicielem jest Comperia.pl S.A.

Zwroty i reklamacje

a) Klientowi, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego na podstawie przepisów prawa przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Wypełnione oświadczenie woli Klient ma obowiązek odesłać na adres Podoexpert sp. z o.o. ul. Pomorska 115 lok 2u 90-234 Łódź.
b) Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta ulega wyłączeniu w przypadku:

a. rozpoczęcia – za uprzednio wyrażoną zgodą Konsumenta świadczenia usług ze strony sklepu, przed upływem terminu 14 dni od daty zawarcia umowy
b. nagrań muzyczny jak i audiowizualnych czy programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych po otwarciu ich oryginalnego opakowania
c. regulaminów, kart klienta, kart charakterystyki czy innych druków niezbędnych do pracy w profesjonalnym gabinecie podologicznym
d. towarów o określonych przez konsumenta podczas składania zamówienia właściwościach, towarów sprowadzanych na zamówienie Klienta – fotele podologiczne, szafki podologiczne, krzesła podologiczne.
e. Towarów, które z uwagi na ich charakter są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu nie mogą być zwrócone (frezarki z pochłaniaczem pyłu) ze względów higienicznych oraz zdrowotnych (potencjalnie zakaźny pył) lub które mogą ulegać szybkiemu zepsuciu.
f. otwarcia niektórych produktów sprzedawanych za pośrednictwem sklepu internetowego jak: kremy, balsamy, żele, peelingi, indywidualnych odciążeń czy produktów jednorazowego użytku.
g. artykułów, które ulegają szybkiemu naturalnemu zużyciu. W szczególności dotyczy to cążek podologicznych, cęgów podologicznych, nożyczek podologicznych, dłut podologicznych oraz skalpeli.

c) W wypadku gdy Klient odstępuje od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana, za niezawartą. Wszystko to co strony świadczyły na swoją rzecz ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwracany towar nie może nosić jakikolwiek śladów użytkowania, szczególnie dotyczy to urządzeń, mających kontakt z ludzkim naskórkiem, które po zastosowaniu mogą być potencjalnie zakaźne. Zwrot zakupionego towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Towar należy zwrócić na adres:

Podoexpert sp. z o.o.
Ul. Pomorska 115 lok. 2u
90-234 Łódź

d) Towar zwracany przez Klienta powinien zostać odpowiednio zabezpieczony i opakowany w sposób gwarantujący brak uszkodzeń w trakcie transportu. W przypadku gdy towar dostarczony był w oryginalnym opakowaniu, w takim opakowaniu powinien zostać również odesłany.
e) Koszty związane z odesłaniem towaru do sklepu internetowego oraz ryzyko z tym związane ponosi Klient.
f) Zwrot kwoty za odesłany towar następuje po weryfikacji stanu przekazanego towaru, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia na rachunek bankowy Klienta. Klient nie ma prawa zwrócić towaru w opcji „za pobraniem”.
g) Podoexpert sp. z o.o. w uzasadnionych przypadkach zwraca koszty najtańszej przesyłki oferowanej przez sklep www.podoexpert.pl. Powyższe dotyczy kosztów przesyłki towaru do Klienta. Koszt przesyłki od Klienta do sprzedającego pokrywa Klient. Podoexpert sp. z o.o. nie jest zobowiązana do zwrotu na rzecz Klienta dodatkowych poniesionych przez niego kosztów wynikających z realizacji zamówienia.
h) Konsument dokonujący zakupu w sklepie podoexpert.pl ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi w przypadku, gdy towar konsumpcyjny jest wadliwy, szczególnie gdy wada fizyczna towaru nie posiada właściwości, które produkt tego rodzaju posiadać powinien lub gdy nie ma właściwości, o których konsument był zapewniany przez sprzedawcę lub gdy zakupiony towar został wydany dostarczony kupującemu w stanie niezupełnym.

a) Podoexpert sp. z o.o. będąc sprzedawcą jest odpowiedzialna wobec Klienta, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego oraz Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta za niezgodność zakupionego Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, który określa Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
b) Reklamacje, u podstaw których leży naruszenie praw Klienta lub naruszenie Regulaminu, kupujący powinien kierować na adres info@podoexpert.pl. Podoexpert sp. z o.o. w ciągu 14 dni zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji. W przypadku gdy skuteczne rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie jest możliwe, sprzedający zobowiązuje się poinformować o tym Klienta oraz wskazać planowany termin rozpatrzenia reklamacji.
c) Podoexpert sp. z o.o. nie wytwarza towarów. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedawanego Towaru ponosi producent na podstawie warunków wskazanych w karcie gwarancyjnej. W wypadku, gdy gwarant przewiduje taką możliwość, Kupujący może zgłosić roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie producenta.
Sklep podoexpert.pl zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany artykułów wadliwych na rzeczy wolne od wad lub jeśli jest to możliwe wadę skutecznie usunie. W wypadku gdy naprawa lub wymiana będzie nie możliwa (z powodu braku asortymentu) sklep zwróci kupującemu równowartość ceny, którą nabywca zapłacił za dany towar.
d) Reklamacja – obowiązujące procedury w wypadku Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta.
a. Wymiana bądź naprawa towaru.

Kupujący ma prawo do wymiany wadliwej rzeczy bądź jej naprawy. Przedsiębiorca w niektórych przypadkach może odmówić spełnienia powyższego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Konsumenta:

  • jest niemożliwa do zrealizowania przez sprzedawcę – ze względu na brak części zamiennych lub towaru
  • wymagałaby nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim możliwym do zrealizowania żądań

b. Obniżenie ceny zakupionego towaru lub całkowite odstąpienie od umowy.
Kupujący w ramach rękojmi ma prawo żądać odstąpienia od umowy bądź obniżenia ceny za dany towar. Zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta ma prawo żądać odstąpienia od umowy tylko w wypadku gdy wskazana wada ma charakter istotny.
Wraz z żądaniem obniżenia ceny Kupujący powinien określić kwotę, o którą ma być obniżona cena.
c. Rękojmia
Sprzedawca jest odpowiedzialny za sprzedawany towar w okresie 2 lat od momentu jego wydania wobec Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta.
d. Sposób złożenia reklamacji
Reklamacja przez Kupującego może być złożona w dowolnej formie. Sklep podoexpert.pl preferuje, jednak składanie reklamacji w formie pisemnej. Podczas składania reklamacji zaobserwowaną wadę towaru należy dokładnie opisać oraz określić w żądania kierowane wobec sprzedającego. Reklamacja może być przekazana bezpośrednio lub przy pomocy listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.
e. Termin na złożenie reklamacji oraz jej rozpatrzenia.
Zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta ma obowiązek złożyć reklamację do sprzedawcy wynikającą z rękojmi w ciągu 1 roku od dnia zaobserwowania.
Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
f. Konsument oraz Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta składający reklamację powinien na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy artykuł do miejsca wskazanego w regulaminie.