Przejdź do treści
Ulubione 0
Koszyk 0
Home

Regulamin

1. Definicje:

a) Klient – to pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w ramach funkcjonowania sklepu podoexpert.pl
b) Konsument – to osoba fizyczna, dokonująca zakupu na potrzeby własne, nie związane z jej działalnością gospodarczą handlową czy zawodem.
c) Przedsiębiorca – to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, o której mówi art. 33 § 1 KC , a która prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową.
d) Sprzedający – firma: Podoexpert sp. z o.o.  ul. Tymienieckiego 16G m 64, 90-365 Łódź, NIP: 7252333532, REGON: 525904376 KRS: 0001048644, KONTO BANKOWE: 97 1140 2004 0000 3002 8391 3931 prowadząca www.podoexpert.pl/sklep
e) Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta – to przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, z którym umowa nie ma charakteru zawodowego.
f) KC – Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm)
g) Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego: www.podoexpert.pl
h) Sklep – sklep internetowy pod adresem www.podoexpert.pl przy pomocy, którego Klient może składać Zamówienia.
i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta między Sprzedającym, a Klientem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego za pośrednictwem Sklepu internetowego www.podoexpert.pl
j) Towar – produkty do kupienia w sklepie www.podoexpert.pl
k) Zamówienie – oświadczenie Klienta mające na celu zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, określające ilość i rodzaj zamawianego Towaru.
l) Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.
m) Ustawa o świadczeniu usług przy pomocy drogi elektronicznej – Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.
n) Administrator danych osobowych – Administratorem danych osobowych jest Marcin Jażdżyk – Podoexpert sp. z o.o.
o) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku określające warunki ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

2. Postanowienia ogólne dotyczące regulaminu.

a) Niniejszy Regulamin ma na celu określenie zasad poprawnego korzystania ze sklepu internetowego www.podoexpert.pl i stanowi Regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
b) Sklep internetowy www.podoexpert.pl stanowi własność:

Podoexpert sp. z o.o.
Ul. Tymienieckiego 16G m 64
90-365 Łódź
NIP: 7252333532

c) Poniższy regulamin określa:

a. zasady rejestracji oraz korzystania z konta w ramach sklepu podoexpert.pl
b. zasady oraz warunki rezerwacji elektronicznej produktów dostępnych w sklepie internetowym
c. warunki oraz zasady dokonywania zamówień drogą elektroniczną w sklepie podoexpert.pl
d. dokładne warunki zawierania Umów sprzedaży w trakcie świadczonych usług w ramach sklepu internetowego.

d) Prawidłowe korzystanie z możliwości oferowanych przez sklep www.podoexpert.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Klienta minimalnych wymagań technicznych / sprzętowych: przeglądarka internetowa w wersji nie starszej niż 2 lata.
e) Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Podoexpert sp. z o.o., właściciel sklepu podoexpert.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług osobom, które nie ukończyły 18 roku życia.
f) Niniejszy Regulamin jest dostępny w każdym czasie na stronie głównej sklepu internetowego www.podoexpert.pl. Regulamin dostępny jest również do pobrania w formacie PDF.
g) Informacje o Towarach zawarte na stornach internetowych sklepu: opisy produktów, parametry techniczne oraz użytkowe wraz z cenami w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

3. Zasady korzystania ze sklepu podoexpert.pl.

a) Warunkiem umożliwiającym rozpoczęcie korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja konta użytkownika.
b) Do zarejestrowania konta dochodzi po poprawnym wypełnieniu oraz zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na jednej ze stron sklepu. Warunkiem koniecznym do aktywacji konta jest przesłanie drogą mailową skanu dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności podologicznej bądź też o posiadaniu wiedzy podologicznej, kosmetologicznej czy lekarskiej.
c) Warunkiem rejestracji jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu oraz podanie danych osobowych określonych jako obowiązkowe.
d) Podoexpert sp. z o.o. ma prawo pozbawić Klienta możliwości korzystania ze sklepu www.podoexpert.pl oraz ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego. Niniejsze może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a. w trakcie zakładania konta w sklepie www.podoexpert.pl podał nieprawidłowe, niedokładne lub nieaktualne dane wprowadzając tym samym w błąd właściciela sklepu lub naruszając prawa osób trzecich
b. za pośrednictwem sklepu internetowego dopuścił się naruszenia dóbr osób trzecich, a w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego.
c. dopuści się zachowań, które przez właściciela sklepu uznane zostały za zachowania stojące w sprzeczności z przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu lub też godzą w dobre imię firmy Podoexpert sp. z o.o.
d. nie dokonuje przez okres pół roku zakupów w sklepie internetowym.
e. działa na rzecz firm stanowiących konkurencję dla Podoexpert sp. z o.o.

e) Osoba, która utraciła możliwość korzystania ze sklepu internetowego www.podoexpert.pl nie może dokonać powtórnej rejestracji konta bez zgody właściciela sklepu.
f) Klient sklepu www.podoexpert.pl zobowiązuje się do:

a. niedostarczania oraz nieudostępniania treści uznanych przez przepisy prawa jako zabronione np. treści zniesławiające lub treści naruszające dobre imię osób trzecich,
b. korzystania ze sklepu internetowego podoexpert.pl zgodnie z przyjętymi zasadami, nie zakłócając jednocześnie jego prawidłowego funkcjonowania,
c. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla właściciela sklepu,
d. korzystania z oferowanych przez sklep możliwości w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego regulaminu.

g) Treści, materiał graficzne oraz inne elementy zamieszczone na stronie sklepu internetowego www.podoexpert.pl są chronione Prawem Autorskim. Żadna część strony nie może być kopiowana bądź rozpowszechniana bez zgodny wyrażonej w formie pisemnej przez Podoexpert sp. z o.o.

4. Zawarcie Umowy sprzedaży – procedura.

a) Aby zawrzeć Umowę sprzedaży przy pomocy sklepu internetowego Klient powinien wejść na stronę: www.podoexpert.pl, zalogować się a następnie dokonać wyboru produktów stanowiących ofertę sklepu. Następnie wykonywać kolejne czynności w oparciu o wyświetlane informacje.
b) Wybór towarów zamawianych przez Klienta odbywa się poprzez dodanie ich do koszyka.
c) Podczas składania zamówienia, aż do momentu wciśnięcia przycisku „Zamawiam” Klient może dokonać modyfikacji wprowadzonych danych. Może również dokonać zmiany wybranego Towaru. W tym celu należy postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie internetowej sklepu.
d) Na zakończenie, po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych do realizacji zamówienia danych, automatycznie wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Wymienione wyżej podsumowanie będzie zawierać:

a. informacje dotyczące przedmiotu zamówienia
b. jednostkową cenę każdego z zamawianych przedmiotów lub usług, w tym również kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów dodatkowych (jeśli te występują)
c. łączną kwotę do zapłaty
d. informację o wybranej metodzie płatności oraz metodzie dostawy

e) W celu wysłania zamówienia do realizacji niezbędne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie niezbędnych danych osobowych (zaznaczonych jako obowiązkowe) oraz wciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
f) Klient wysyłając zamówienie wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży z Podoexpert sp. z o.o,, zgodnie z treścią Regulaminu.
g) Po złożeniu Zamówienia, Klient za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na wskazany podczas rejestracji konta adres mailowy otrzymuje potwierdzenie dokonania zakupu „Nowe zamówienie: …..”. Powyższa wiadomość stanowi potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia.
h) Umowę uznaje się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości mailowej, o której mowa powyżej.
i) Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

5. Odmowa realizacji zamówienia.

a) Sklep internetowy www.podoepxert.pl zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży niektórych produktów dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów. Ewentualne limity sprzedażowe są wskazywane Kupującemu w trakcie składania zamówienia.
b) Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia z powodu wystąpienia nieoczekiwanych problemów logistycznych. O fakcie odmowy realizacji zamówienia Kupujący zostanie poinformowany w osobnej korespondencji mailowej. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji zapłacona kwota za Zamówienie zostanie zwrócona niezwłocznie Klientowi tym samym kanałem płatności.

6. Dostawa zakupionego towaru.

a) Dostawa zakupionego towaru odbywa się na terenie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej. Realizowana jest na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
b) Dostawa Towarów odbywa się za pomocą przesyłki kurierskiej lub poprzez odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym właściciela sklepu www.podoexpert.pl. Koszty dostawy uzależnione są od rodzaju, wielkości oraz rozmiaru zamawianego towaru. Koszty dostawy są wskazywane w momencie składania Zamówienia.
Dostawa przesyłek o niestandardowych wymiarach jak na przykład meble podologiczne, fotele podologiczne, krzesła podologiczne, wózki do pedicure wymaga indywidualnego określenia kosztów. Kwota dostawy zostanie doliczona do wartości zamówienia po jego złożeniu po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem.
c) Podoexpert sp. z o.o. dostawę przesyłek realizuje za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą posiada podpisana umowę o świadczeniu usług. Dostawa odbywa się w oryginalnych opakowaniach i bez wad. Wysyłany towar każdorazowo przed zapakowaniem jest sprawdzany pod kątem jakości oraz zgodności ze złożonym zamówieniem.
d) Realizacja złożonego zamówienia następuje niezwłocznie. Termin dostawy na terenie Polski wynosi od 2 do 4 dni roboczych, licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. W wypadku gdy Klient zamawia towary sprowadzane z zagranicy na indywidualne zamówienie (np. fotele podologiczne, szafki podologiczne) Klient każdorazowo otrzymuje informację drogą telefoniczną o terminie realizacji złożonego zamówienia. W takim wypadku termin dostawy uzależniony jest w znacznej mierze od firmy wytwarzającej zamówiony towar. Podoexpert sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie powstałe z winy przewoźników czy spedytorów.
e) Klient tuż po otrzymaniu zamówienia powinien rozpakować paczkę w obecności kuriera. W pierwszej kolejności powinien sprawdzić kompletność oraz nienaruszalność opakowań produktów. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych opakowania lub produktu, które mogą wskazywać na szkody powstałe w trakcie transportu, Klient zobowiązany jest spisać tak zwany „Protokół szkody”. Wymieniony wyżej dokument powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem Klienta oraz kuriera dostarczającego paczkę. Prawidłowo wypełniony „Protokół szkody” stanowi jedną z podstaw do przyjęcia reklamacji. Protokół powinien być niezwłocznie przesłany do firmy Podoexpert sp. z o.o. w formie skanu na adres mailowy: info@podoexpert.pl.
f) Klient sklepu podoexpert.pl ma prawo wglądu do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pomocą linku umieszczonego na stronie głównej sklepu.
Istotne postanowienia Umowy sprzedaży Towarów są przekazywane Klientowi na podany podczas rejestracji adres mailowy oraz poprzez dołączenie do przesyłki wydruku faktury VAT bądź paragonu fiskalnego.

7. Ceny oraz metody płatności.

a) Ceny wszystkich Towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Zamówienia polskie powinny być opłacane w polskiej walucie, zagraniczne natomiast muszą być opłacane w walucie Euro.
b) Sprzedający umożliwia uiszczenie opłaty za zamówienie:

a. przelewem na numer rachunku bankowego – mBank:
97 1140 2004 0000 3002 8391 3931

b. przelewem na rachunek prowadzony w Euro – mBank:
12 1140 2004 0000 3112 1997 5112

c. płatnością w systemie elektronicznym: Przelewy24 oraz PayU

d. kartą płatniczą – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

e. za pobraniem – Klient opłaca zamówienie podczas odbioru przesyłki. W przypadku gdy Klient nie odbierze złożonego zamówienia wysłanego „za pobraniem” sklep podoexpert.pl obciąży osobę kupującą, kosztami zwrotu przesyłki. Dodatkowo sklep zastrzega sobie prawo wysłania nowej przesyłki wyłącznie w przypadku dokonania przez Klienta zapłaty „z góry” na wymieniony wyżej rachunek bankowy. W wypadku rezygnacji z zaproponowanej formy rozliczenia, Klient ponosi koszty przesyłki nieodebranej oraz zwrotnej do nadawcy oraz wyraża zgodę na uiszczenie wskazanej przez sprzedającego należności. Brak wpłaty będzie wiązał się przekazaniem sprawy do postępowania windykacyjnego.

8. Odstąpienie od umowy – uprawnienia.

a) Klientowi, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego na podstawie przepisów prawa przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Wypełnione oświadczenie woli Klient ma obowiązek odesłać na adres Podoexpert sp. z o.o. ul. Pomorska 115 lok 2u 90-234 Łódź.
b) Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta ulega wyłączeniu w przypadku:

a. rozpoczęcia – za uprzednio wyrażoną zgodą Konsumenta świadczenia usług ze strony sklepu, przed upływem terminu 14 dni od daty zawarcia umowy
b. nagrań muzyczny jak i audiowizualnych czy programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych po otwarciu ich oryginalnego opakowania
c. regulaminów, kart klienta, kart charakterystyki czy innych druków niezbędnych do pracy w profesjonalnym gabinecie podologicznym
d. towarów o określonych przez konsumenta podczas składania zamówienia właściwościach, towarów sprowadzanych na zamówienie Klienta – fotele podologiczne, szafki podologiczne, krzesła podologiczne.
e. Towarów, które z uwagi na ich charakter są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu nie mogą być zwrócone (frezarki z pochłaniaczem pyłu) ze względów higienicznych oraz zdrowotnych (potencjalnie zakaźny pył) lub które mogą ulegać szybkiemu zepsuciu.
f. otwarcia niektórych produktów sprzedawanych za pośrednictwem sklepu internetowego jak: kremy, balsamy, żele, peelingi, indywidualnych odciążeń czy produktów jednorazowego użytku.
g. artykułów, które ulegają szybkiemu naturalnemu zużyciu. W szczególności dotyczy to cążek podologicznych, cęgów podologicznych, nożyczek podologicznych, dłut podologicznych oraz skalpeli.

c) W wypadku gdy Klient odstępuje od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana, za niezawartą. Wszystko to co strony świadczyły na swoją rzecz ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwracany towar nie może nosić jakikolwiek śladów użytkowania, szczególnie dotyczy to urządzeń, mających kontakt z ludzkim naskórkiem, które po zastosowaniu mogą być potencjalnie zakaźne. Zwrot zakupionego towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Towar należy zwrócić na adres:

Podoexpert sp. z o.o.
Ul. Pomorska 115 lok. 2u
90-234 Łódź

d) Towar zwracany przez Klienta powinien zostać odpowiednio zabezpieczony i opakowany w sposób gwarantujący brak uszkodzeń w trakcie transportu. W przypadku gdy towar dostarczony był w oryginalnym opakowaniu, w takim opakowaniu powinien zostać również odesłany.
e) Koszty związane z odesłaniem towaru do sklepu internetowego oraz ryzyko z tym związane ponosi Klient.
f) Zwrot kwoty za odesłany towar następuje po weryfikacji stanu przekazanego towaru, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia na rachunek bankowy Klienta. Klient nie ma prawa zwrócić towaru w opcji „za pobraniem”.
g) Podoexpert sp. z o.o. w uzasadnionych przypadkach zwraca koszty najtańszej przesyłki oferowanej przez sklep www.podoexpert.pl. Powyższe dotyczy kosztów przesyłki towaru do Klienta. Koszt przesyłki od Klienta do sprzedającego pokrywa Klient. Podoexpert sp. z o.o. nie jest zobowiązana do zwrotu na rzecz Klienta dodatkowych poniesionych przez niego kosztów wynikających z realizacji zamówienia.
h) Konsument dokonujący zakupu w sklepie podoexpert.pl ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi w przypadku, gdy towar konsumpcyjny jest wadliwy, szczególnie gdy wada fizyczna towaru nie posiada właściwości, które produkt tego rodzaju posiadać powinien lub gdy nie ma właściwości, o których konsument był zapewniany przez sprzedawcę lub gdy zakupiony towar został wydany dostarczony kupującemu w stanie niezupełnym.

9. Reklamacje zakupionego Towaru.

a) Podoexpert sp. z o.o. będąc sprzedawcą jest odpowiedzialna wobec Klienta, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego oraz Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta za niezgodność zakupionego Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, który określa Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
b) Reklamacje, u podstaw których leży naruszenie praw Klienta lub naruszenie Regulaminu, kupujący powinien kierować na adres info@podoexpert.pl. Podoexpert sp. z o.o. w ciągu 14 dni zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji. W przypadku gdy skuteczne rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie jest możliwe, sprzedający zobowiązuje się poinformować o tym Klienta oraz wskazać planowany termin rozpatrzenia reklamacji.
c) Podoexpert sp. z o.o. nie wytwarza towarów. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedawanego Towaru ponosi producent na podstawie warunków wskazanych w karcie gwarancyjnej. W wypadku, gdy gwarant przewiduje taką możliwość, Kupujący może zgłosić roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie producenta.
Sklep podoexpert.pl zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany artykułów wadliwych na rzeczy wolne od wad lub jeśli jest to możliwe wadę skutecznie usunie. W wypadku gdy naprawa lub wymiana będzie nie możliwa (z powodu braku asortymentu) sklep zwróci kupującemu równowartość ceny, którą nabywca zapłacił za dany towar.
d) Reklamacja – obowiązujące procedury w wypadku Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta.
a. Wymiana bądź naprawa towaru.

Kupujący ma prawo do wymiany wadliwej rzeczy bądź jej naprawy. Przedsiębiorca w niektórych przypadkach może odmówić spełnienia powyższego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Konsumenta:

  • jest niemożliwa do zrealizowania przez sprzedawcę – ze względu na brak części zamiennych lub towaru
  • wymagałaby nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim możliwym do zrealizowania żądań

b. Obniżenie ceny zakupionego towaru lub całkowite odstąpienie od umowy.
Kupujący w ramach rękojmi ma prawo żądać odstąpienia od umowy bądź obniżenia ceny za dany towar. Zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta ma prawo żądać odstąpienia od umowy tylko w wypadku gdy wskazana wada ma charakter istotny.
Wraz z żądaniem obniżenia ceny Kupujący powinien określić kwotę, o którą ma być obniżona cena.
c. Rękojmia
Sprzedawca jest odpowiedzialny za sprzedawany towar w okresie 2 lat od momentu jego wydania wobec Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta.
d. Sposób złożenia reklamacji
Reklamacja przez Kupującego może być złożona w dowolnej formie. Sklep podoexpert.pl preferuje, jednak składanie reklamacji w formie pisemnej. Podczas składania reklamacji zaobserwowaną wadę towaru należy dokładnie opisać oraz określić w żądania kierowane wobec sprzedającego. Reklamacja może być przekazana bezpośrednio lub przy pomocy listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.
e. Termin na złożenie reklamacji oraz jej rozpatrzenia.
Zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta ma obowiązek złożyć reklamację do sprzedawcy wynikającą z rękojmi w ciągu 1 roku od dnia zaobserwowania.
Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
f. Konsument oraz Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta składający reklamację powinien na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy artykuł do miejsca wskazanego w regulaminie.

10. Świadczenie usług drogą elektroniczną – reklamacje.

a) Podoexpert sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania sklepu internetowego podoexpert.pl
b) Klient dokonujący zakupów w sklepie zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia właściciela sklepu o wszelkich wykrytych nieprawidłowościach oraz przerwach w jego funkcjonowaniu.
c) Problemy związane z funkcjonowanie sklepu należy zgłaszać na adres mailowy: info@podoexpert.pl

d) Składając reklamację drogą elektroniczną Klient powinien wskazać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz datę i godzinę zaobserwowanej nieprawidłowości w działaniu sklepu. Wszelkie reklamacje z tego tytułu są rozpatrywane w terminie do 14 dni.

11. Realizacja udzielonej gwarancji.

a) Sprzęt będący w ofercie sklepu podologicznego podoexpert.pl objęty jest 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym. Odstępstwo od tego stanowi sytuacja gdy karta informacyjna dołączana podczas sprzedaży produktu mówi inaczej. Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego liczy się od dnia wydania towaru kupującemu.
b) W wypadku gdy podczas trwania gwarancji, uszkodzony bądź wadliwy sprzęt został przez sprzedającego wymieniony na nowy lub gdy wykonano istotne naprawy termin gwarancji ma swój bieg od momentu dostarczenia Kupującemu wymienionej bądź naprawionej rzeczy. Jeżeli w trakcie trwania gwarancji wymieniona zostanie pojedyncza część, która to uległa uszkodzeniu na skutek normalnego zużycia, czas gwarancji nie biegnie od nowa, a za wykonaną usługę serwisową pobierana jest opłata.
c) Gwarancja obejmuje sprzęt oznakowany, zaplombowany, nieotwierany przez nieuprawnione osoby, który został zakupiony w sklepie www.podoexpert.pl. Należy pamiętać, że brak plomb bądź ich uszkodzenie wiąże się z utratą gwarancji. Dokument w postaci książki gwarancyjnej dostarczany jest Kupującemu wraz z towarem.
d) Dostarczenie reklamowanego z tytułu gwarancji towaru leży po stronie Kupującego. Towar należy dostarczyć na adres:

Podoexpert sp. z o.o.
Ul. Pomorska 115 lok. 2u
91-069 Łódź

W przypadku gdy okoliczności uniemożliwiają dostarczenie reklamowanego towaru (ze względu na przykład na gabaryty), Kupujący jest zobowiązany udostępnić towar gwarantowi w miejscu użytkowania lub magazynowania.
e) Sklep podoexpert.pl stara się możliwie szybko usunąć zgłaszane wady sprzętu. Wyjątek może jednak stanowić naprawa niektórych sprzętów, które wymagają wysłania do serwisu producenta zlokalizowanego w Niemczech.

12. Gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych.

a) Podczas akceptacji niniejszego dokumentu Klient sklepu podoexpert.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji złożonego zamówienia.
b) Administratorem danych osobowych Klientów sklepu internetowego www.podoexpert.pl jest Podoexpert sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-365 przy ul. Tymienieckiego 16G m 64. W przypadku spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych będących w posiadaniu firmy, należy kontaktować się drogą elektroniczną: info@podoexpert.pl.
Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu prawidłowej realizacji składanych zamówień.

Każdy Klient sklepu podologicznego www.podoexpert ma prawo do:
a. Dostępu do treści swoich danych osobowych
b. Sprostowania oraz poprawienia danych osobowych
c. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych
d. Przeniesienia danych osobowych
e. Usunięcia danych osobowych jak również do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe Klienta, który skorzystał z prawa do usunięcia swoich danych z bazy administratora w trybie natychmiastowym zostają z niej usunięte. Należy mieć jednak na uwadze, że wszystkie dane dotyczące przeprowadzonych transakcji będą przechowywane przez administratora przez okres 5 lat.
W przypadku gdy Klient nie wycofa zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane te mogą być przechowywane przez Podoexpert sp. z o.o. przez okres 5 lat.

Klient sklepu podoexpert.pl ma prawo wnieść skargę do GIODO w momencie gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

13. Postanowienia końcowe.

a) Spory pomiędzy Podoexpert sp. z o.o. a Klientem, konsumentem w rozmumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przed właściwym sądem zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. W przypadku spraw spornych Konsument ma prawo zwrócić się do Urzędu Rzecznika Praw Konsumenta.
b) Spory pomiędzy Podoexpert sp. z o.o. a Klientem, nie będącym konsumentem w myśl artykułu 22 Kodeksu Cywilnego będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby Podoexpert sp. z o.o.
c) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.
d) Regulamin wchodzi w życie od dnia 07.02.2023 r.